Kako do

870 miliona evra investicija i 100.000 novih radnih mesta

za građane Srbije?

Usvajanje Zakona
o nebankarskim finansijskim institucijama

Za brži ekonomski razvoj Srbije neophodno je što pre doneti Zakon o nebankarskim finansijskim institucijama kojim će biti otvorena vrata bržem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), koja predstavljaju glavni motor privrednog razvoja modernih ekonomija.

Događaji

15/11/2017
Informacija za medije Usvajanje Zakona o nebankarskim finansijskim institucijama i Zakona o alternativnim investicionim fondovima korak je ka stvaranju uslova za brži ekonomski razvoj Srbije. Kampanja pod sloganom „Investicije za rast“ Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP), ovog puta u saradnji sa Startit Centrom i kompanijom...
27/10/2017
Informacija za medije Usvajanje Zakona o nebankarskim finansijskim institucijama i Zakona o alternativnim investicionim fondovima korak je ka stvaranju uslova za brži ekonomski razvoj Srbije zaključak je konferencije „Alternativni/nebankarski izvori finansiranja“ koju je USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) organizovao u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera u okviru kampanje „Investicije...
28/09/2017
Informacija za medije   Usvajanje Zakona o nebankarskim finansijskim institucijama korak je ka stvaranju uslova za brži ekonomski razvoj Srbije. Kampanja pod sloganom „Investicije za rast“ Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP), ovog puta u saradnji sa Centrom za organsku proizvodnju u Selenči i bio-farmom „Šokšić“...
12/09/2017
  Informacija za medije   Usvajanje Zakona o nebankarskim finansijskim institucijama korak je ka stvaranju uslova za brzi ekonomski razvoj Srbije. Kampanja pod sloganom „Investicije za rast“ USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID BEP), ovog puta u saradnji sa SMART kolektivom i preduzecem „Daj daj“ u potrazi je za odgovorima na...
29/07/2017
  Informacija za medije   Kako do 870 miliona evra investicija i 100.000 novih radnih mesta za građane Srbije? Ključ – usvajanje Zakona o nebankarskim finansijskim institucijama   Za brži ekonomski razvoj Srbije neophodno je što pre doneti Zakon o nebankarskim finansijskim institucijama kojim će biti otvorena vrata bržem razvoju mikro, malih...

Video

Pojmovnik

Kako bi jedno preduzeće proširilo svoje poslovanje neophodno je da za tu namenu obezbedi novac. U ovoj situaciji, preduzeće ima dva izbora: da novac obezbedi iz sopstvenih sredstava (na primer iz profita ili smanjenjem zaliha) ili da potreban novac pozajmi sa strane. To su, dakle, izvori finansiranja – unutrašnji (ako...
Kada preduzeće odluči da nabavi novac spolja, to može učiniti tako što će potencijalnim finansijerima prodati deo svog preduzeća. Ukoliko izabere ovu opciju, preduzeće može prodati svoje akcije ili čitave delove preduzeća. U oba slučaja potreban novac preduzeću stiže od trećih lica – pravnih ili fizičkih. U tom slučaju, vlasnik...
Preduzeće koje želi da se razvija i raste može sredstva za tu namenu obezbediti i pozajmicom. Novac se za preduzeće može pozajmiti na tri načina. Najčešće se pozajmljuje od banaka, potom od institucija koje zovemo nebankarske (kakve su na primer mikrokreditne institucije), dok je treća opcija prodaja obveznica. U sva...
Svi izvori finansiranja koji potiču od institucija koje nisu banke smatraju se alternativnim izvorima finansiranja. Ove institucije mogu da sarađuju sa pravnim i licima, kao i sa preduzećima različitih veličina. U alternativne izvore finansiranja spadaju dva tipa institucija. Prvo, to su institucije koje daju pozajmice (kakve su na primer mikrokreditne...
Finansski leveridž od eng. leaver – poluga koja se koristi za pomeranje objekata Leveridž je jedan od brojnih načina za uvećanje a podrazumeva kombinaciju sopstvenih i pozajmljenih sredstava pri investiranju. Termin leveridž pozajmljen je iz fizike koja je još davno utrvrdila da čovek može podići veći teret ukoliko se posluži...
Stopa prinosa pokazuje zaradu od investiranja novca u neku poslovnu aktivnost (kupovinu opreme, proširenje posla, i sl). Stopa prinosa na uloženi novac se racuna tako što se dobitak od investicije podeli sa uloženim novcem. Primer izracunavanja stope prinosa na uloženi novac je prikazan kroz primer efekta finansijskog leveridža.
Finansijski lizing je spoljni izvor finansiranja i to pozajmicom koja omogucava pravnim i fizičkim licima da predmet ugovora o lizingu koji im je potreban – pokretnost ili nepokretnost – dobije na „pozajmicu“ od lizing kuce. Lizing kucama se za sve vreme trajanja ugovora placa de facto najam. U praksi to...
Korporativne obveznice su spoljni izvor finansiranja i to pozajmicom koji omogućava preduzecima da nabave preko potreban novac. Kao dužnicke hartije od vrednosti, korporativne obveznice obavezuju preduzeće koje ih je izdalo da svom investitoru (pravnom ili fizičkom licu) isplati iznos koji je naveden na obveznici u momentu kada ona dođe na...
Preduzetnički (venture) kapital od eng. venture – usuditi se; od iste reči potiče i eng. reč „adventure“ odnosno avantura. Venture kapital je spoljni izvor finansiranja i to metodom prodaje vlasničkog udela u preduzeću. Tek osnovana preduzeća često nemaju pristup klasičnim izvorima (npr. bankama) bez obzira na to što u budućnosti...
Do formiranja kreditnih unija dolazi kada više privrednih subjekata udruži svoj novac u novi poslovni entitet – uniju – čiji su istovremeno i suvlasnici. Ovakve organizacije nemaju profit kao glavni cilj svog udruživanja već rade prvenstveno sa ciljem da članovima unije pruže one finansijske usluge koje im trebaju – na...
Inveicioni fond za ulaganje u nekretnine (REIT), skraćenica od engleske fraze real estate investment fund, vrsta je kompanije koja omogućava i malim investitorima da udruže sredstva sa velikim investitorima i sa njima učestvuju u vlasništvu ili finansiranju izgradnje komercijalnih nekretnina, te u podeli profita koji nekretnina ostvari. Ovakve REIT kompanije...
Crowd-funding od eng. crowd – masa ljudi. Kraudfanding je spoljni izvor finansiranja i to pozajmicom koji omogućava preduzećima da novac koji im je potreban za poslovanje nabave pozajmljivanjem od velikog broja ljudi (zbog toga i ime crowd) najčešće u malim iznosima. Razvoj ovog metoda finansiranja olakšan je razvojem interneta i...
Mikrokreditne institucije su alternativne finansijske institucije koje daju pozajmice onim preduzećima i licima koji inače ne bi mogli da dobiju pozajmicu od banke kao klasične finansijske institucije. Mikrokreditne institucije, kao što im ime samo govori (micro grč. malo), orijentisane su pre svega na male kompanije, koje često nemaju šta da...
Ovaj koeficijent pokazuje kako se menja bruto domaći proizvod (bdp) jedne zemlje sa promenom ulaganja. Tako na primer, ulaganjem 100 miliona dinara u mikro, mala i srednja preuzeća iz nebankarskih izvora finansiranja stvara se 150 miliona dinara bdp-a

Infografici

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP)

USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP), čiji je cilj da pruži pomoć Vladi Srbije u povećanju konkurentosti srpske privrede i njenog privatnog sektora kroz unapređenje poslovnog okruženja, poboljšanje upravljanja javnim finansijama i jačanje finansijskih tržišta, postigao je brojne i značajne uspehe

tokom svog sedmogodišnjeg trajanja. Projekat je fokusiran na tri glavne oblasti: smanjenje pravnog i regulatornog opterećenja privrede, unapređenje makroekonomske politike i upravljanje javnim finansijama, i pospešivanje razvoja finansijskih tržišta i poboljšavanje pristupa izvorima finansiranja.